Witamy Serdecznie !

O Firmie

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie - WITMED świad­czy kom­ple­kso­wą dia­gno­sty­kę, le­cze­nie cho­rób z za­kre­su kar­dio­lo­gii, gas­tro­en­te­ro­lo­gii, dia­be­to­lo­gii, re­u­ma­to­lo­gii, en­do­kry­no­lo­gii, ne­u­ro­lo­gii, der­ma­to­lo­gii, nef­ro­lo­gii, psy­chia­trii. Spe­cja­lis­ty­czne Ga­bi­ne­ty Le­kar­skie - WITMED u­dzie­la spe­cja­lis­ty­czne kon­sul­ta­cje z za­kre­su kar­dio­chi­rur­gii, on­ko­lo­gii, chi­rur­gii na­czyń, ne­uro­chi­rur­gii, or­to­pe­dii. Uz­na­ne au­to­ry­te­ty me­dy­czne gwa­ran­tu­ją wy­so­ki po­ziom świa­dczo­nych us­ług.

PRZEDSIĘBIORSTWO

"WITMED S.C. Sikora-Wita Monika, Wita Krystian, Ul Armii Krajowej 65, 40-671 Katowice, NIP 954-261-70-78"zrealizowało projekt pn.: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wysoko specjalistycznych usług medycznych (m.in. kardiologii i kardiochirurgii) na terenie Katowic w wyniku zakupu sprzętu medycznego"
Umowa UDA-RPSL-01.02.01-00-061/08-01
Wartość projektu: 347.225,00
Wartość dofinansowania: 146.772,01


"Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby"
Smiley face
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl